An historical and traditional salt

header-separ-02Salies-de-Béarn Salt. Jambon
de Bayonne. An historic union.

header-separ-02

www.jambon-de-bayonne.com

Contact

Société d’Exploitation des Salines de Salies-de-Béarn

Avenue des Salines / Avenue Jacques Dufourcq
Quartier Herré – 64270 SALIES-DE-BÉARN

Tél. : +33(0)5 59 65 62 29 / Fax : 05 59 67 02 17
boutique@selsaliesdebearn.com